شماره حساب

شماره حساب : 000-7255733-010
شماره کارت :6037691990082026
بانک صادرات ایران شعبه باهنر کد 3163
بنام شرکت نقش پردیس پارس