دپارتمان سازه

دپارتمان سازه (1)

انجام محاسبات سازه ای ابنیه
نظارت بر فعالیت های عمرانی و اجرایی

انواع دیوارچینی -         روش سنتی -         روش غیرسنتی -         روش سیستماتیک 1-  دیوار چینه­ای در ساختمان­های روستایی و حصارکشی بین باغ­ها مورد استفاده قرار می­گیرد- پی­سازی با شفته آهک و مخلوط خرده سنگ- ازاره­ی سنگی تا ارتفاع ترشح آب با ملات ماسه و آهک (به عنوان عایق رطوبتی)- خاک رس مرغوب 1 تا 2 روز خیس خورده و باد کرده و اضافه کردن خاک خشک و ورز دادن تا سفت شدن (گاهی اوقات همراه با کاه برای یکپارچه شدن ملات در دیوار)- رج اول به عرض 50 و ارتفاع 50 سانتی­متر- مفروش­سازی با یک رج خشت خام خشکه­چین و سپس…