شنبه, 10 تیر 1396 ساعت 13:47

صرافی آیوت

پروژه صرافی آیوت

 :طراحی داخلی و اجرا
مهندسین مشاور نقش پردیس پارس
سید محمد طباطبایی
حامد شادفر

 :کارفرما
سعید ربیعی
محسن اسماعیلی

 :محل اجرا
تهران،خیابان ولیعصر، برج سپهر ساعی