دوشنبه, 11 بهمن 1395 ساعت 11:05

گردهمایی همکاران شرکت نقش پردیس پارس

گردهمایی همکاران شرکت نقش پردیس پارس

در تاریخ 22 دی ماه 1395

در محل دفتر مرکزی

شرکت نقش پردیس پارس

 

منتشرشده در اخبار

مقالات